Κυριακή, 26 Δεκεμβρίου 2010

Πολυτροπικότητα

Πολυτροπικό κείμενο καλείται το κείμενο στο οποίο:

η μετάδοση και κατανόηση μηνυμάτων επιχειρείται μέσω του συνδυασμού περισσοτέρων του ενός σημειωτικών τρόπων [π.χ. γλώσσα (γραπτός και προφορικός λόγος), εικόνα, φωτογραφία, σχέδιο, σχεδιάγραμμα, κιναισθητικές πράξεις, κλπ.].

Ο όρος εισάγεται από τους Kress & Van Leeuven (1996) λόγω της:

(α) αμφισβήτησης του γραπτού λόγου ως κυρίαρχου σημειωτικού συστήματος,

(β) στροφής ενδιαφέροντος σε άλλα σημειωτικά συστήματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: